کتاب لطایف عارفانه؛ لطیفه شماره ۲۲۴

 • جمعه - ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
 • مرد در محافظت از زن همچون هسته‌ای می‌باشد که مغز خود را برای کشت از حشرات محافظت می‌کند. برگرفته از کتاب لطایف عارفانه، لطیفه شماره ۲۲۴

  کتاب لطایف عارفانه؛ لطیفه شماره ۱۹۰

 • جمعه - ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
 • هر کس می‌خواهد به عزت و عظمت دنیا و آخرت برسد، باید در برابر رب همانند قمر در برابر شمس، به سجده عشق افتد تا همچون قمر مسجود کواکب گردد. برگرفته از کتاب ...

  کتاب لطایف عارفانه؛ لطیفه شماره ۲۲۷

 • جمعه - ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
 • مرید، همچون هسته ای می باشد که توسط مراد، مغزش به کمال میرسد.برگرفته از کتاب لطایف عارفانه، لطیفه شماره ۲۲۷

  کتاب لطایف عارفانه؛ لطیفه شماره ۲۰۶

 • جمعه - ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
 • کشتی عرش پرورگار توسط نسیم كوثر بر دریای عشق سیر می‌نماید. برگرفته از کتاب لطایف عارفانه، لطیفه شماره ۲۰۶

  کتاب لطایف عارفانه؛ لطیفه شماره ۲۱۰

 • جمعه - ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
 • عالم هستی اگر به شکل ذره‌ای درآید و آن ذره به قدری کوچک شود که به تصور بیاید، باز هم هستی است. برگرفته از کتاب لطایف عارفانه، لطیفه شماره ۲۱۰