• دوشنبه - ۱۱ شهریور ۱۳۹۸
  • عارف صاحبدل، استاد یعقوب قمری شریف آبادی: علی ( ع ) برای فاطمه (س) همچون گل سرخ محمدی است که عطر این گل سرخ حسین (ع) می باشد.

    گالــــری