لطایف عارفانه ۳۳۲

 • چهارشنبه - ۲۴ مهر ۱۳۹۸
 • عارف صاحبدل استاد یعقوب قمری شریف آبادی: عاشق نسبت به معشوق همانند پروانه نسبت به گل است که با سماعش زیبایی را می یابد.

  لطایف عارفانه ۱۰۳۳

 • چهارشنبه - ۲۴ مهر ۱۳۹۸
 • عارف صاحبدل استاد یعقوب قمری شریف آبادی: قرآن ظاهرش عقل ، باطنش عشق و سِرش وجه می باشد.

  لطایف عارفانه ۱۰۳۲

 • چهارشنبه - ۲۴ مهر ۱۳۹۸
 • عارف صاحبدل استاد یعقوب قمری شریف آبادی: علم، چراغ جسم است و معرفت، چراغ روح می باشد.

  لطایف عارفانه ۶۴۶

 • چهارشنبه - ۲۴ مهر ۱۳۹۸
 • عارف صاحبدل استاد یعقوب قمری شریف آبادی: غیب و شهود چیزی جز ارواح و اجسام نمی باشد.

  لطایف عارفانه ۶۹۵

 • چهارشنبه - ۲۴ مهر ۱۳۹۸
 • عارف صاحبدل استاد یعقوب قمری شریف آبادی: دنیا کاروانسرایی است که کاروانیانش عاشقان پاکباخته و سلربانانش مقربان راه یافته می باشند.

  لطایف عارفانه ۱۱۸۹

 • چهارشنبه - ۲۴ مهر ۱۳۹۸
 • عارف صاحبدل استاد یعقوب قمری شریف ابادی: دوست مهربانی که با او در نزاعی، روح مقدسی است که تو را به صراط حمید می برد.

  لطایف عارفانه ۱۵۹

 • چهارشنبه - ۲۴ مهر ۱۳۹۸
 • عارف صاحبدل استاد یعقوب قمری شریف آبادی: هر سلولی از سلول های بدن می تواند عامل ضعف و توانمندی اراده انسان باشد. سلول ها هر کدام بنابر موقعیتی که دارند، می توانند نیرو و قدرت یک انسان را داشته باشند. سلول ها به تبعیت از ...

  لطیفه عارفانه ۴۷۵

 • شنبه - ۱۳ مهر ۱۳۹۸
 • عارف صاحبدل استاد یعقوب قمری شریف آبادی: محبت اولیای الهی در راه رستگاری مردم، افزون تر از محبت مردم در راه خوشبختی فرزندانشان می باشد.

  لطیفه عارفانه ۶۶۴

 • شنبه - ۱۳ مهر ۱۳۹۸
 • عارف صاحبدل استاد یعقوب قمری شریف ابادی: همانطور که شهاب سنگها برای رسیدن به کمال از اتش جو به سرعت می گذرند، جوانمردان هم برای رسیدن به کمال از آتش نفس به سرعت می گذرند.

  لطایف عارفانه ۸۲۸

 • شنبه - ۱۳ مهر ۱۳۹۸
 • عارف صاحبدل استاد یعقوب قمری شریف ابادی: ثمره درختان توسط نور و آب ، و کمال آدمیان به واسطه عقل و عشق می باشد.

  گالــــری