لطیفه عارفانه ۴۷۵

 • شنبه - ۱۳ مهر ۱۳۹۸
 • عارف صاحبدل استاد یعقوب قمری شریف آبادی: محبت اولیای الهی در راه رستگاری مردم، افزون تر از محبت مردم در راه خوشبختی فرزندانشان می باشد.

  لطیفه عارفانه ۶۶۴

 • شنبه - ۱۳ مهر ۱۳۹۸
 • عارف صاحبدل استاد یعقوب قمری شریف ابادی: همانطور که شهاب سنگها برای رسیدن به کمال از اتش جو به سرعت می گذرند، جوانمردان هم برای رسیدن به کمال از آتش نفس به سرعت می گذرند.

  لطایف عارفانه ۸۲۸

 • شنبه - ۱۳ مهر ۱۳۹۸
 • عارف صاحبدل استاد یعقوب قمری شریف ابادی: ثمره درختان توسط نور و آب ، و کمال آدمیان به واسطه عقل و عشق می باشد.

  لطایف عارفانه ۳۰۶

 • شنبه - ۱۳ مهر ۱۳۹۸
 • عارف صاحبدل استاد یعقوب قمری شریف ابادی: انسان کامل همچ.ن پزشکی است که در بیمارستان، بیماران خود را از جذامیان جدا می کند.

  لطیفه شماره ۳۹۱

 • چهارشنبه - ۱۰ مهر ۱۳۹۸
 • عارف صاحبدل استاد یعقوب قمری شریف آبادی: خداوند حلاوت عشق را نصیب مشتاقانش می نماید.

  لطیفه شماره۶۴۵

 • چهارشنبه - ۱۰ مهر ۱۳۹۸
 • عارف صاحبدل، استاد یعقوب قمری شریف آبادی: ابرار از شمس سوزنده احدیت، به زمین زیبنده واحدیت نایل می شوند

  لطیفه شماره ۲۴۳

 • جمعه - ۲۲ شهریور ۱۳۹۸
 • عارف صاحبدل، استاد یعقوب قمری شریف آبادی: اگر میلیارد‌ها سال از اولیای الهی دور باشیم، تنها با یک آه سحرگاهی نزديك می‌شویم.

  لطیفه ۱۶۱

 • جمعه - ۲۲ شهریور ۱۳۹۸
 • عارف صاحبدل، استاد یعقوب قمری شریف آبادی: ناخدایان سفینه‌های ولایت به اتفاق ملوانانِ ابرار در سواحل دریای عشق و فنا لنگر انداخته تا در این وادی خاکدان، به جستجوی رهروان کوی معنا از بین مردمان باشند؛ سفینه‌هایی که با دَم مسیحایی به حرکت در می‌آیند و ...

  لطیفه ۸۷۵

 • جمعه - ۲۲ شهریور ۱۳۹۸
 • عارف صاحبدل، استاد یعقوب قمری شریف آبادی: انسان کامل همانند دریا آدمیان را با امواج خویش به سواحل مختلف می برد.

  لطیفه شماره۹۷۷

 • جمعه - ۲۲ شهریور ۱۳۹۸
 • عارف صاحبدل، استاد یعقوب قمری شریف آبادی: برای رسیدن به تجلیات معنوی، باید همانند زمین نسبت به خورشید تسلیم اولیای رحمانی گردید

  گالــــری