فروغ مهتاب

مراحل سه گانه زندگانی استاد_مرحله سوم: سلوک عرفانی

مرحله سوم: سلوک عرفانی زندگی هنری برخاسته از روح لطیف و احساس پرشور استاد قمری شریف آبادی همراه با روحیه…

مراحل سه گانه زندگانی استاد_مرحله دوم: هنر نقاشی

مرحله دوم: هنر نقاشی ماجرای ورود استاد به عرصه هنر در ضمن ادامه فعالیت در ورزش کشتی، از آنجا شروع…

مراحل سه گانه زندگانی استاد_مرحله نخست: ورزش کشتی

مرحله نخست: ورزش کشتی در نتیجه دَم مسیحایی و همراهی روح قدسی آن پیر الهی، مرحله نخست زندگی استاد و…

زندگینامه عارف ربانی، هنرمند و نویسنده صاحبدل، استاد یعقوب قمری شریف آبادی

حمد و ثنای بی پایان، پروردگاری را سزاست که هنر چگونه زیستن را برای نیل به کمال زیبایی به اولیای…