فروغ مهتاب

حکایتی از کتاب رویاها و تعبیرها:حقیقت مال دنیا

‍ حقیقت مال دنیا در ایام جوانی، حدود سال ۱۳۴۱، در کارخانه نساجی کار میکردم. روزی یکی از همکارانم که…