عارف صاحبدل، استاد یعقوب قمری شریف آبادی:

علی ( ع ) برای فاطمه (س) همچون گل سرخ محمدی است که عطر این گل سرخ حسین (ع) می باشد.