کتاب لطایف عارفانه؛ لطیفه شماره ۱۴۵

 • جمعه - ۳ خرداد ۱۳۹۸
 • مُلکیان الهی و ملکوتیان رحمانی همچون آفتاب درخشنده روز و مهتاب تابنده شب، به سوی کمال الهی و جمال رحیمی شتابان‌اند. برگرفته از کتاب لطایف عارفانه، لطیفه شماره ۱۴۵

  کتاب آوای نیایش؛ نیایش شماره ۱۰

 • جمعه - ۳ خرداد ۱۳۹۸
 • پروردگارا! به تجربه دريافت كردم كه وجه آدميت ثمره عشق است؛ پس عشق مرا نسبت به خودت فزونتر گردان!برگرفته از کتاب آوای نیایش، نیایش شماره ۱۰

  کتاب لطایف عارفانه؛لطیفه شماره ۱۵۸

 • جمعه - ۳ خرداد ۱۳۹۸
 • اهل دنیا همچون شعله‌ای از آتش‌اند و اهل آخرت همانند نوری از شعله می‌باشند. برگرفته از کتاب لطایف عارفانه، لطیفه شماره ۱۵۸

  کتاب لطایف عارفانه؛ لطیفه شماره ۱۲۷

 • جمعه - ۳ خرداد ۱۳۹۸
 • دنیا جنگل جنبندگان و زن‌ها همچون آب روان‌اند که توسط آشامیدن حیوانات آلوده شده‌اند. برای رفع آلودگی، از تصفیه‌خانه اولیای الهی بهره‌مند شویم. کتاب لطایف عارفانه، لطیفه ...

  کتاب لطایف عارفانه؛ لطیفه شماره ۹۵

 • جمعه - ۳ خرداد ۱۳۹۸
 • عشق همانند قطرات بارانی است که اگر از آسمان عقل بر زمین نفس ببارد، بهشت نعیمش آشکار می‌گردد.برگرفته از کتاب لطایف عارفانه، لطیفه شماره ۹۵

  گالــــری