کتاب آوای نیایش؛ نیایش شماره ۱۲۳

 • چهارشنبه - ۱ خرداد ۱۳۹۸
 • الها! عنایتی فرما که همچون انبیا و اولیايي باشيم که هرگز دست به نفرین نزدند و در این دوران آخر الزمان ما را از اهل معرفت قرار ده تا متوجه کلمات معنوی باشیم و حقیقت را درک کنیم.برگرفته از کتاب آوای نیایش، نیایش شماره ...

  کتاب لطایف عارفانه؛ لطیفه شماره ۱۷۳

 • چهارشنبه - ۱ خرداد ۱۳۹۸
 • نفس، آتشی است پوشیده که توسط تمایل، شعله‌هایش نمایان می‌گردد.برگرفته از کتاب لطایف عارفانه؛ لطیفه شماره ۱۷۳

  کتاب لطایف عارفانه؛ لطیفه شماره ۴۶۹

 • چهارشنبه - ۱ خرداد ۱۳۹۸
 • عورت و صورت، دو كتاب مختلف است براي شناخت مُلك و ملكوت. برگرفته از کتاب لطایف عارفانه، لطیفه شماره ۴۶۹

  کتاب لطایف عارفانه؛ لطیفه شماره ۱۸۷

 • چهارشنبه - ۱ خرداد ۱۳۹۸
 • عرفان قلبی، نسیم طربناکی است در زیر عرش پروردگار که از نهر کوثر برمی‌خیزد. برگرفته از کتاب لطایف عارفانه، لطیفه شماره ۱۸۷

  گالــــری