فروغ مهتاب

زندگینامه عارف ربانی، هنرمند و نویسنده صاحبدل، استاد یعقوب قمری شریف آبادی

حمد و ثنای بی پایان، پروردگاری را سزاست که هنر چگونه زیستن را برای نیل به کمال زیبایی به اولیای…