کتاب لطایف عارفانه( نکته های معنوی و کلمات حکیمانه): اثر عارف ربانی، هنرمند و نویسنده صاحبدل، استاد یعقوب قمری شریف آبادی

کتاب« لطایف عارفانه» حاصل سالها تجربه و سلوک معنوی و در شمار بهترین آثار عرفانی ایشان است. هدف از نگارش این کتاب تقویت و گسترش معرفت دینی و بصیرت قلبی بوده که در قالب عبارات عارفانه و لطایف معنوی تحریر یافته است. از جمله ویژگیهای کتاب حاضر، تنوع مباحث و موضوعات عدیده معرفتی در قالب جملات کوتاه است.