عشق همانند قطرات بارانی است که اگر از آسمان عقل بر زمین نفس ببارد، بهشت نعیمش آشکار می‌گردد.

برگرفته از کتاب لطایف عارفانه، لطیفه شماره ۹۵