خدا هم ظاهر است هم باطن. ظاهرش به واسطه عشق و باطنش توسط فنا نمایان می گردد.

برگرفته از کتاب لطایف عارفانه، لطیفه شماره ۸۱۵