همان گونه که خانه جسم نیاز به نظافت دارد، خانه دل هم نیاز به طهارت دارد.

برگرفته از کتاب لطایف عارفانه، لطیفه شماره ۴۸۸