عشق توسط زیبایی، و عرش توسط عشق به وجود می‌آید.

برگرفته از کتاب لطایف عارفانه، لطیفه شماره ۴۸۳