عورت و صورت، دو کتاب مختلف است برای شناخت مُلک و ملکوت.

برگرفته از کتاب لطایف عارفانه، لطیفه شماره ۴۶۹