هر قدر تمرکز فکر توسط جذبه عشق شدیدتر باشد، حقیقت غیب به واسطه مرآت دل نمایان تر می گردد.

برگرفته از کتاب لطایف عارفانه؛ لطیفه شماره ۴۶۳