مؤمن، بال‌های پرنده عشق را توسط عورت به آتش شهوت نمی‌سوزاند.

برگرفته از کتاب لطایف عارفانه، لطیفه شماره ۲۲۹