مرید، همچون هسته ای می باشد که توسط مراد، مغزش به کمال میرسد.

برگرفته از کتاب لطایف عارفانه، لطیفه شماره ۲۲۷