مؤمنان همانند سنگ‌های آسمانی در دل ولیّ خدا همچون شهاب ثاقب فنا می‌گردند.

برگرفته از کتاب لطایف عارفانه، لطیفه شماره ۲۲۵