توجه به صورت، سبب محبت و فتوت است و توجه به عورت، سبب شهوت و غضب می‌باشد.

برگرفته از کتاب لطایف عارفانه، لطیفه شماره ۲۱۹