عالم هستی اگر به شکل ذره‌ای درآید و آن ذره به قدری کوچک شود که به تصور بیاید، باز هم هستی است.

برگرفته از کتاب لطایف عارفانه، لطیفه شماره ۲۱۰