دو چیز را از مردم باید پوشاند: زن و عشق. زن توسط لطافتش، عشق به واسطه معرفتش.

برگرفته از کتاب لطایف عارفانه، لطیفه شماره ۲۰۸