کشتی عرش پرورگار توسط نسیم کوثر بر دریای عشق سیر می‌نماید.

برگرفته از کتاب لطایف عارفانه، لطیفه شماره ۲۰۶