عرفان قلبی، نسیم طربناکی است در زیر عرش پروردگار که از نهر کوثر برمی‌خیزد.

برگرفته از کتاب لطایف عارفانه، لطیفه شماره ۱۸۷