نفس، آتشی است پوشیده که توسط تمایل، شعله‌هایش نمایان می‌گردد.

برگرفته از کتاب لطایف عارفانه؛ لطیفه شماره ۱۷۳