عشق کیمیایی است حیات آفرین که در حریم اولیای الهی یافت می شود.

برگرفته از کتاب لطایف عارفانه، لطیفه شماره ۱۰۲