اهل دنیا همچون شعله‌ای از آتش‌اند و اهل آخرت همانند نوری از شعله می‌باشند.

برگرفته از کتاب لطایف عارفانه، لطیفه شماره ۱۵۸