موضوع: ریختن برگهای درخت

برگرفته از کتاب صوتی “رویاها و تعبیرها”
به قلم عارف ربانی، هنرمند و نویسنده صاحبدل، استاد یعقوب قمری شریف آبادی