موضوع: آزمایش احمقانه
برگرفته از کتاب صوتی “شگفتی های مهتاب”
به قلم عارف ربانی، هنرمند و نویسنده صاحبدل، استاد یعقوب قمری شریف آبادی