آوای نیایش:( مجموعه مناجات های عارف صاحبدل، استاد یعقوب قمری شریف آبادی)
مجموعه دعاهای پر محتوا و دلنشین عارف صاحبدل، استاد یعقوب قمری شریف آبادی است که ضمن سخنرانی در جلسه علمی و معنوی « فروغ محفل روح الله » طی سالیان متمادی ایراد گردیده و مشتمل بر مطالب ارزنده و معارف ژرفی است که دل هر خواننده ای را به عرش اعلی رهنمون می سازد و به ویژه در زمانی که دنیاگرایی و توجه به مادیات رو به فزونی گذاشته ، فتح بابی به سوی معنویات و ارزشهای اخلاقی به شمار می رود و با توجه به اهتمام وافر ایشان نسبت به مقام معنوی و منزلت رحیمی زن ، جامعه امروز را به سوی شناخت ارزشمند ترین آفریده الهی و صیانت از این امانت بزرگ رحمانی فرا می خواند.