از خداوند می‌خواهیم تا در دل‌های ما نور حق را که همان نور اولیای الهی است، بتاباند که فرموده: «مَن رَءانی فَقَد رَأی الحَق» تا متوجه شویم و نگذاریم عمرهای ما به بطالت بگذرد.

برگرفته از کتاب آوای نیایش، نیایش شماره ۶