امیدوارم پروردگار کریم آرزوهای ما را به حقیقت برساند و از خواسته‌های نفسانی دور کند و در راه خدای رحمان شاکر نعماتش باشیم!

برگرفته از کتاب آوای نیایش، نیایش شماره ۱۴