الها! عنایتی فرما که همچون انبیا و اولیایی باشیم که هرگز دست به نفرین نزدند و در این دوران آخر الزمان ما را از اهل معرفت قرار ده تا متوجه کلمات معنوی باشیم و حقیقت را درک کنیم.

برگرفته از کتاب آوای نیایش، نیایش شماره ۱۲۳