بارالها! عنایت فرما که مقامات معنوی را به نحو احسن طی نماییم تا همچون اولیای الهی بندگانت را هدایت کنیم و مورد عنایت خاصه‌ات قرار بگیریم.

برگرفته از کتاب آوای نیایش، نیایش شماره ۱۱