پروردگارا! به تجربه دریافت کردم که وجه آدمیت ثمره عشق است؛ پس عشق مرا نسبت به خودت فزونتر گردان!

برگرفته از کتاب آوای نیایش، نیایش شماره ۱۰