نماهنگ های سخنرانی

“لطیفه عشق”
با صدای عارف صاحبدل، هنرمند و نویسنده فرزانه
استاد یعقوب قمری شریف آبادی
برگرفته از کتاب لطایف عارفانه
به کوشش پایگاه اطلاع رسانی فروغ مهتاب
عارف صاحبدل، استاد یعقوب قمری شریف آبادی:
آسمان‌های هفتگانه، سیر صعودی کمال و عروج ملکوتی جمال است برای راهیان سیمای رحیمی.
« نماهنگ دنیا »
با صدای عارف ربانی، هنرمند و نویسنده صاحبدل
استاد یعقوب قمری شریف آبادی
برگرفته از کتاب لطائف عارفانه
به کوشش پایگاه اطلاع رسانی فروغ مهتاب