مستندات

مستندات تصویری خاطره ” دَمِ اولیا” از زبان شاهدان عینی
ماجرایی شگفت انگیز از عارف صاحبدل، استاد یعقوب قمری شریف آبادی
به همراه نوای نی ایشان
مستندات تصویری خاطره ” کرامت روح ” از زبان شاهدان عینی
ماجرایی شگفت انگیز از عارف صاحبدل ، استاد یعقوب قمری شریف آبادی
مستندات خاطره ” ادای نذر ” از زبان آقای احمدی
ماجرایی شگفت انگیز از عارف صاحبدل ، استاد یعقوب قمری شریف آبادی