عارف صاحبدل، استاد یعقوب قمری شریف آبادی:

انسان کامل همانند دریا آدمیان را با امواج خویش به سواحل مختلف می برد.