عارف صاحبدل استاد یعقوب قمری شریف ابادی: همانطور که شهاب سنگها برای رسیدن به کمال از اتش جو به سرعت می گذرند، جوانمردان هم برای رسیدن به کمال از آتش نفس به سرعت می گذرند.