عارف صاحبدل استاد یعقوب قمری شریف آبادی: محبت اولیای الهی در راه رستگاری مردم، افزون تر از محبت مردم در راه خوشبختی فرزندانشان می باشد.