عارف صاحبدل، استاد یعقوب قمری شریف آبادی:

برای رسیدن به تجلیات معنوی، باید همانند زمین نسبت به خورشید تسلیم اولیای رحمانی گردید