عارف صاحبدل، استاد یعقوب قمری شریف آبادی: ابرار از شمس سوزنده احدیت، به زمین زیبنده واحدیت نایل می شوند