عارف صاحبدل استاد یعقوب قمری شریف آبادی: خداوند حلاوت عشق را نصیب مشتاقانش می نماید.