عارف صاحبدل، استاد یعقوب قمری شریف آبادی:

اگر میلیارد‌ها سال از اولیای الهی دور باشیم، تنها با یک آه سحرگاهی نزدیک می‌شویم.