خداوند لذت صورت را برای ملکوتیان و لذت عورت را برای مُلکیان مقرر کرده است.