در بین پیامبران الهی، محمد(ص) همچون گُلی است که داود نبی(ع) بلبل، و عیسای مسیح (ع)
پروانه آن می باشند.