اغنیای ناسوتی، محرومان لاهوتی میباشند. برگرفته از کتاب لطایف عارفانه؛ لطیفه شماره ۱۳۶