عارف صاحبدل استاد یعقوب قمری شریف ابادی: ثمره درختان توسط نور و آب ، و کمال آدمیان به واسطه عقل و عشق می باشد.