عارف صاحبدل استاد یعقوب قمری شریف آبادی: دنیا کاروانسرایی است که کاروانیانش عاشقان پاکباخته و سلربانانش مقربان راه یافته می باشند.